Obwód nr 47 i 48 "Bolimów"

Obwody nr 47 i nr 48, nazywane przez myśliwych „Bolimowem”, to obwody polne, które rozgranicza rzeka Rawka, będąca rezerwatem bobrów. Obwody położone są na terenie Powiatów Skierniewickiego i Łowickiego, koło dzierżawi od początku swego istnienia. Obwód nr 47 od południa graniczy z dużym kompleksem leśnym, Puszczą Bolimowską. Północnym krańcem obwodu płynie rzeka Bzura. Łączna powierzchnia obwodów wynosi 7355 ha, z czego powierzchnia leśna stanowi tylko 6%. Oprócz dwóch rzek, obwody przecinają liczne mniejsze cieki wodne, których brzegi porastają pasy drzew i krzewów. Na terenie obwodów prócz niewielkich lasków, występują liczne remizy śródpolne, zakrzaczenia oraz miedze. Takie ukształtowanie terenu, czyni obwody wspaniałym biotopem dla zwierzyny drobnej oraz mocnej populacji sarny. Dziki w obwodach występują przechodnio. W ostatnim okresie coraz częściej z pobliskiej puszczy, na teren obwodu nr 47 zapuszczają się daniele. W gospodarce łowieckiej kładziemy duży nacisk na pozyskanie lisów, poprzez organizację polowań zbiorowych. Gatunki zwierzyny dominującej w pozyskaniu: sarna, dzik, lis, bażant, kaczka. Polujemy zbiorowo jeszcze na zające.
woj. łódzkie, 62 km od Warszawy

Obwód nr 304 "Gostynin"

Obwód nr 304 nazywany potocznie przez myśliwych „Gostyninem”, położony na terenie Powiatu Gostynińskiego, koło dzierżawi od końca lat 50-tych. Wschodnią granicą obwodu płynie rzeczka Skrwa. Powierzchnia obwodu wynosi 4366 ha, w tym prawie 1900 ha to las, wchodzący w skład Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Podstawowym gatunkiem drzewostanu jest sosna z domieszką świerku i brzozy. Liczne dęby, w latach owocowania są magnesem dla zwierzyny grubej nie tylko z naszego obwodu. Nadleśnictwo Gostynin od pewnego okresu wprowadza z dobrym skutkiem podszyty dębu, świerku, buku oraz innych drzew liściastych. Działania te przyczyniły się do minimalizacji szkód wyrządzanych przez jeleniowate. Podszyty w starodrzewiach są na tyle gęste i wysokie, by stały się dzienną ostoją zwierzyny. Duża ilość malin, jeżyn i jałowca jest cennym uzupełnieniem wartościowego żeru dla saren i jeleni przez cały rok, a szczególnie podczas trudnych zimowych miesięcy. Część obwodu w rejonie wsi Marianka, to bagna i olsy, stanowiące doskonałe warunki do rozmnoży ptactwa wodnego. Od kilku sezonów z powodzeniem wyprowadzają lęgi gęsi. Podstawowymi gatunkami pozyskiwanej zwierzyny łownej są: jelenie, sarny i dziki. Odbywające się co roku rykowiska, dostarczają myśliwym niezapomnianych przeżyć. Jako ciekawostkę należy podać, że w pierwszych latach użytkowania obwodu, jelenie w tym łowisku nie występowały. Dzięki zmieniającej się strukturze lasu, pierwsze osobniki pokazały się pod koniec lat sześćdziesiątych. Ponadto polujemy na zwierzynę drobną: lisy, bażanty, kaczki.
woj. mazowieckie, 126 km od Warszawy

Obwód nr 422 "Siedlce"

Obwód nr 422 północną granicą przylega do Siedlec. Jego powierzchnia to 5540 ha z czego 1370 ha to las. Na mozaikę krajobrazu składają się liczne remizy, laski i łąki, w tym łąki „lipnickie”, jedyne swego rodzaju, na których majowy poranny podchód na rogacza, na długo pozostaje w pamięci. Przez obwód powoli płyną dwie rzeczki Myrcha i Muchawka waz z ciągiem kilku stawów rybnych „Mościbrody”. W drzewostanie dominującymi gatunkami są sosna i dąb. W domieszce występuje lipa, brzoza, grab i olchy. Na terenie obwodu gniazduje objęty ochroną gatunkową bocian czarny, a bocian biały stanowi nierozłączny element tutejszego krajobrazu. W 1982 roku na terenie obwodu utworzono rezerwat „Gołbórz” zajmujący powierzchnię ok.66 ha. Jest to teren bardzo urozmaicony, zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym. Największą powierzchnię w rezerwacie zajmują zbiorowiska torfowiskowe z wieloma rzadkimi gatunkami roślin Rośnie tu m.in. rosiczka, owadożerna bylina torfowiskowa, której liście są pokryte ruchomymi lepkimi włoskami, wydzielającymi soki trawienne. Polujemy tu na dziki, sarny, lisy, bażanty. To tu niegdyś były liczne rozkłady zajęcy i kuropatw. Tutejsze wiosenne ciągi słonek, na długo pozostaną w pamięci myśliwych, którzy jeszcze nie tak dawno, choć raz na nie polowali. W tym łowisku występują przechodnio łosie, a miejscowe kapitalne rogacze są obiektem westchnień niejednego myśliwego.
woj. mazowieckie, 124 km od Warszawy